Informacije za študente

INFORMACIJE:

LITERATURA:

Menedžment proizvodnih sistemov

Knjiga je rezultat raziskovalnega dela, izvedenega v okviru Laboratorija za načrtovanje proizvodnih sistemov, in omogoča celovito razumevanje delovanja proizvodnega sistema in strateško vlogo proizvodnje pri doseganju konkurenčnih prednosti industrijskega podjetja, namenjena pa je tako praktikom, kakor tudi dodiplomskim in podiplomskim študentom. V prvem poglavju je podano temeljno razmišljanje o sestavi, potrebi in vlogi proizvodnih sistemov v poslovnem procesu podjetja, kateremu sledi poglavje o proizvodnih strategijah, podprtih s teorijo proizvodnih virov. Obravnavano je tudi področje modeliranja poslovnih procesov in možnosti za njihovo prenovo. V poglavju o industrijskih grozdih je govora o možnostih, ki jih koncept ponuja za povečevanje konkurenčnih prednosti podjetij in celotnih regij. Sledijo poglavja o razvoju izdelkov in njihovem uvajanju na trg, dinamičnem vodenju proizvodnje po naročilu, optimiranju in nadzorovanju proizvodnih procesov, vse pa se zaključi s poglavjem, ki obravnava celovito obvladovanje kakovosti izdelkov.

Proizvodni menedžment

Knjiga je rezultat dolgoletnega raziskovalnega, pedagoškega in praktičnega dela na področju proizvodnega menedžmenta in je namenjena študentom tehniških strok in praktikom - menedžerjem v podjetjih (s proizvodno in/ali storitveno dejavnostjo). V začetku so predstavljene osnove proizvodnega menedžmenta s proizvodno funkcijo, proizvodno strategijo in oblikovanjem izdelka. V nadaljevanju je obravnavanih pet temeljnih poglavij proizvodnega menedžmenta: oblikovanje procesa, načrtovanje terminov in kapacitet, menedžment kakovosti, menedžment zalog in menedžment dela. Predstavljene teoretične osnove so podkrepljene s praktičnimi primeri. Vsebino knjige skleneta poglavje o globalizaciji proizvodnje in angleško-slovenski pojmovnik s področja proizvodnega menedžmenta.

Angleško-slovenski slovar pojmov s področja proizvodnega strojništva in menedžmenta proizvodnje

Nastanek slovarja je rezultat petnajstletnega ukvarjanja in raziskovanja na področju proizvodnega strojništva in menedžmenta proizvodnje, nenehnega srečevanja s tujo literaturo ter avtorjevih zabeležk o angleških pojmih. Slovar je namenjen predvsem študentom za opravljanje študijskih obveznosti in pisanje diplomskih nalog ter raziskovalcem pri vsakodnevnem delu, študiju in prevajanju tuje literature.

Menedžment znanja

Znanje in menedžment znanja sta v poslovnem svetu nujni predpostavki za konkurenčnost podjetij. V družbi znanja prestavlja intelektualni kapital poleg klasičnih dejavnikov proizvodnje, kot so stroji, oprema, finančna udeležba in posedovanje nepremičnin, sestavni del podjetja. Menedžment znanja vrednoti organizacijske procese v podjetju, ljudi in tehnologije ter s tovrstno informacijo vključuje v vrednostno verigo tudi partnerje in kupce, ki jih usmerja k pridobivanju novih znanj ter s tem k večjemu poslovnemu uspehu. Menedžment znanja in izraba tega pomeni v prihodnosti podjetjem preživetje, zato je priročnik namenjen ne le proizvodnim, temveč tudi drugim podjetjem, ki želijo biti uspešno prisotna na tržišču. Teoretična spoznanja so v drugem delu priročnika podprta s konkretnimi metodami, ki so v praksi že udejanjene.

Raziskovalne metodologije v operacisjkem managementu

Delo je namenjeno raziskovalcem z inženirsko izobrazbo, ki se pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu srečujejo z obravnavo organizacijske problematike. Znanja so po svoji naravi lahko podobna svetovalnim orodjem in imajo praktično vrednost, vendar je njihova znanstvena vrednost vprašljiva zaradi nepovezanosti med teorijo in izkušnjami. Ta povezava se vzpostavi z ustreznimi metodologijami. Problematika, obravnavana v delu, je relevantna tudi za ostale raziskovalce s področja managementa.

Ergonomija

Dvajsetletno skupno delovanje avtorjev knjige je pripeljalo do spoznanja, da mora tudi slovenska strokovna javnost dobiti delo, ki bo združevalo vedenja iz svetovne zakladnice znanja. Zato je knjiga zasnovana tako, da najprej sistematično predstavi potrebna znanja za reševanje ergonomskih problemov, kot so: človeški organizem z anatomskimi in fiziološkimi osnovami, psihološke osnove ergonomije, obremenitve in obremenjenosti človeka v delovnem sistemu, obremenitve zaradi delovnega okolja, sistemska ergonomija, oblikovanje dela in ergonomski testi z ocenjevalnimi postopki, ki so jim dodani rešeni primeri za delo v praksi.

Pregled testov in metod v ergonomiji

Knjiga je namenjena obogatitvi literature s področja ergonomije s predlogi za uporabo različnih pristopov, testov in metod. V knjigi so ob metodi OWAS predstavljene še druge metode za analizo in vrednotenje telesnih položajev ali drž telesa delavca pri delu, kot so RULA, REBA, NIOSH, OCRA, LUBA, ERIN, SI, PEIL in druge, ki so bile namensko razvite za različna industrijska okolja. Za večino metod so podani tudi primeri uporabe. Nov doprinos k preučevanju ustreznosti delovnih mest predstavlja tudi računalniška simulacija in analiza delovnih mest s programskim paketom Jack.

Oblikovanje dela in delovnih mest

Knjiga daje odgovore glede oblikovanja dela in delovnih mest. Predstavljene so potrebne osnove iz ergonomije in oblikovanja dela in delovnih mest, vse obremenitve, ki se lahko pojavijo na delovnem mestu, vrste, metode in tehnike oblikovanja dela in delovnih mest, potreben dodatni čas za izvedbo dela in računalniško podprto oblikovanje dela in delovnih mest.

Oblikovanje dela in delovnih mest za delo v praksi

Knjiga podaja smernice glede oblikovanja dela in delovnih mest. V začetku so predstavljena potrebna znanja za oblikovanje delovnih mest: dimenzije opreme delovnih mest, antropometrija, drže pri delu, ocenjevalna analiza delovnih mest, toplotno okolje, vidne in slušne zaznavne funkcije, ergonomski koeficient in odmori, v nadaljevanju pa sledi več zgledov oblikovanja delovnih mest v oblačilnem podjetju.

Študij dela

Knjiga je rezultat dolgoletnega dela na področju študija dela in večkratnih izdaj skript s tega področja. Namenjena je študentom tehniških strok in praktikom s tega področja. Najprej so predstavljeni osnovni pojmi s področja študija dela ter časovno utemeljeno upravljanje in študij dela kot del organizacije proizvodnje. Osrednje poglavje knjige obravnava problematiko študija in analize časa.

Študij dela za delo v praksi

V knjigi so predstavljeni osnovni pojmi študija dela, kjer je še posebej podrobno obdelana statistika, ki spremlja vse izračune. Nato pa so predstavljeni načini določanja norm. Posebno poglavje obravnava določanje izgub in zastojev v proizvodnji, ki vplivajo na čas in stroške v podjetju. Obravnavani sta tudi racionalizacija, ki se nujno navezuje na čas in stroške, ter ergonomija. Vsa poglavja se zaključujejo z rešenimi računskimi primeri.

Priprava proizvodnje

Izhajajoč iz ciljev priprave proizvodnje so v knjigi opisane naloge s področij načrtovanja proizvodnje, načrtovanja sistema in vodenja proizvodnje. Predstavljene so rešitve, kako se priprava proizvodnje vključuje v celovit poslovni sistem z možnostmi integracije v smeri konstrukcije, proizvodnje in montaže. V knjigi tudi ne manjka predlogov za dvigovanje učinkovitosti proizvodnega sistema in sodobnih razvojnih smernic.

Priprava proizvodnje za delo v praksi

Načrtovalec proizvodnega procesa mora pri svojem delu uporabljati ogromno podatkov za izračun časovnih vrednosti pri obdelavah, podatke o tipičnih strojih, podatke za izračun stroškov, metode za upravljanje zalog materiala, terminsko načrtovanje proizvodnje, podatke za krmiljenje obrata ter načrtovanje potrebnih kapacitet strojev in ljudi. V knjigi je predstavljena tudi dostopna programska oprema za delo pri načrtovanju in vodenju proizvodnih procesov.

Organizacija proizvodnje

Knjiga obravnava soodvisnost organizacije in okolja, ki dobiva v sodobnih življenjskih razmerah novo kakovost. Rastoča proizvodnja in poraba dobrin spreminjata način življenja, kar se kaže v številnih neskladjih med proizvodnjo in porabo. Ta spoznanja so bila podlaga za sistemski pristop k obravnavanju organizacije proizvodnje v knjigi, ki predstavlja naslednja področja: načrtovanje proizvodnega sistema, načrtovanje tehnološkega in proizvodnega procesa, študij dela in ergonomijo, načrtovanje in vodenje proizvodnje, kontrolo in zagotavljanje kakovosti, gospodarjenje z materialom in vzdrževanje. Pri vseh navedenih poglavjih so za teorijo predstavljeni računski primeri.

 Preoblikovalne tehnologije

Vse večje zahteve po interdisciplinarnem znanju inženirjev, ustvarjalnosti in inovativnosti obsegajo tudi poznavanje preoblikovalnih tehnoloških postopkov. Ključna poglavja v knjigi obravnavajo sledeče teme: uvod z osnovami preoblikovalne tehnike, tlačni postopki, natezno-tlačni postopki, natezni postopki, upogibni postopki, strižni postopki, postopki z velikimi hitrostmi, sintranje, preoblikovanje polimernih materialov, računski primeri. Knjiga je zasnovana s ciljem zgoščenega pregleda potrebnih znanj iz preoblikovalne tehnike s poudarkom na bistvenih značilnostih pri izbiri ustrezne tehnologije.